Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Tworek, Elżbieta Zagórska 123
Strony: 123-135
pdf pełen tekst

CZYNNIKI RYZYKA W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENACH POPRZEMYSŁOWYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

Streszczenie
Konieczność rewitalizacji terenów poprzemysłowych pociąga za sobą potrzebę inwestowania. Również projekty inwestycyjne realizowane na terenach poprzemysłowych obarczone są ryzykiem. Ryzyko to posiada swój własny profil i specyfikę. Próba identyfikacji źródeł wywołujących ryzyko oraz określenie profilu ryzyka specyficznego dla inwestycji rewitalizacyjnych stanowi zasadniczy cel artykułu. W szczególności rozważaniom w artykule poddano kwestię ryzyka środowiskowego. Od strony teoretycznej rozważono te kwestie oraz przedstawiono je w sposób syntetyczny.

Summary
The necessary reclamation of post-industrial areas requires investment. Also investment projects carried out in post-industrial areas carry certain risks. These risks have their own profiles and unique character. The attempts to identify risk sources and the profile of risks that are specific to reclamation investment projects are the key aim of the paper. In particular, environmental risks are discussed in the paper. The theoretical aspects of these issues are analysed and presented in a synthetic way.