Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Tymiński 135
Strony: 135-145
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono wybrane metody szacowania ryzyka VaR. Koncepcje teoretyczne wyceny VaR poparto praktycznymi przykładami z rynku kapitałowego. Szczególnie przydatną jest metoda Monte Carlo. Zaprezentowano schemat blokowy etapowego sposobu postępowania w szacowaniu VaR metodą Monte Carlo. Metoda ta charakteryzuje się wysoką dokładnością, a jej uniwersalność powoduje szerokie możliwości stosowania.

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE VALUE-AT-RISK CONCEPT

Summary
The article presents methods used to estimate VaR. The theoretical concepts of VaR estimation are illustrated by practical examples from the capital market. Among the concepts the Monte Carlo method is particularly useful. A block diagram presenting the stages in estimating VaR with the method has been built. The Monte Carlo method is very precise as well as universal, because it can be applied also to cases where other methods cannot be used.