Zeszyty naukowe
Autor: Artur Sierociuk 113
Strony: 113-122
pdf pełen tekst

Streszczenie
Zarządzanie ryzykiem jest elementem sprawowania kontroli zarządczej. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu zarządzania ryzykiem w szkole wyższej. Przedstawiono obszary, rodzaje i czynniki ryzyka występujące w uczelni. Opisano przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz poszczególne fazy procesu. Zwrócono uwagę na wartość dodaną będącą wynikiem prawidłowo działającego systemu, aby zarządzanie ryzykiem w uczelniach publicznych nie było tylko obowiązkiem wynikającym z zapisów Ustawy o finansach publicznych.

RISK MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION

Summary
Risk management constitutes a part of exercising strategic management. The purpose of this article is to present the concept of a risk management system in the higher education sector. Risk areas, types and factors occurring in a higher education unit have been presented, in addition to the analysis of the flow of information between individual units and phases of the process. The report highlights value added as a result of a correctly functioning system, in order to make risk management in public schools more than just a mere legislative obligation.