Zeszyty naukowe
Autor: Adam Kopiński, Marta Koniewska, Piotr Bajak 313
Strony: 323-334
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono próbę wykorzystania wzorcowych układów nierówności oraz wskaźników rentowności i indeksów dynamiki do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie 23 spółek z branży spożywczej na terenie Dolnego Śląska w latach 2001–2010, mogą mieć zastosowanie w generowaniu sygnałów ostrzegawczych przed niepomyślną sytuacją gospodarczą przedsiębiorstw w przyszłości.

PROFITABILITY ANALYSIS OF FOOD INDUSTRY COMPANIES IN DOLNY ŚLĄSK, USING OF WARNING AND CONTROL SYSTEM ELEMENTS


Summary
The article presents an attempt to use the model inequalities system, profitability ratios and dynamics indicators to assess financial condition of enterprises. Results of research, based on 23 companies of food industry in Dolny Śląsk between 2001 and 2010, can be used to generate warning signals before bad economic conditions of enterprises appear in the future.