Zeszyty naukowe
Autor: Monika Marcinkowska 335
Strony: 335-347
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł poświęcono prezentacji sprawozdania z wartości dodanej, będącego jednym z narzędzi „rachunkowości społecznej”, tj. koncentrującej się na prezentacji informacji umożliwiających ocenę dokonań przedsiębiorstwa w kontekście finansowych oczekiwań interesariuszy. Przedstawiono genezę i istotę tego sprawozdania oraz zasady jego sporządzania i analizy. Zagadnienia teoretyczne zilustrowano przykładem praktycznym. Całość wieńczy prezentacja zalet i wad omawianego narzędzia.

VALUE ADDED STATEMENT – AN EXAMPLE OF COMPANY’S PERFORMANCE EVALUATION FROM STAKEHOLDERS PERSPECTIVE


Summary
The paper is devoted to the presentation of the value added statement, being one of the tools of „social accounting”, focusing on the presentation of information that allows for the assessment of companies performance in the context of the financial expectations of stakeholders. The origins and nature of this report and the principles of its preparation and analysis are described. Theoretical considerations are illustrated by an empirical example. The article ends with the presentation of the pros and cons of this tool.