Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Jaworek 313
Strony: 313-322
pdf pełen tekst

Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce z udziałem kapitału zagranicznego w latach 1990–2010. Zawarto w nim informacje o zakresie, dynamice a w szczególności o płynności finansowej przedsiębiorstw sprywatyzowanych pośrednio i bezpośrednio z udziałem kapitału zagranicznego. Artykuł powstał na podstawie informacji o procesach prywatyzacyjnych pochodzących z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wykorzystano w nim także informacje uzyskane z prowadzonych przez GUS badań wyników finansowych przedsiębiorstw.

LIQUIDITY OF STATE-OWNED ENTERPRISES PRIVATIZED WITH THE PARTICIPATION OF FOREIGN CAPITAL IN POLAND


Summary
This article presents the process of privatization of state-owned enterprises in Poland, with the participation of foreign capital, in the years 1990–2010. It contains information on the scope, dynamics and the liquidity (in the years 1999–2010) of state owned enterprises, which were privatized indirectly and directly with the participation of foreign capital. The article was developed on the basis of information on the privatization processes coming from Central Statistical Office. Data from research on financial results of enterprises, carried out by CSO, was also used in the paper.