Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Gwizdała 35
Strony: 35-47
pdf pełen tekst

Streszczenie
Działalność w warunkach ryzyka kredytowego zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdego banku. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowanie banku na rynku usług finansowych bez stabilnego jego rozwoju. Ponadto zdolność kredytowa i związane z nią ograniczenie ryzyka kredytowego muszą być oparte na zasadzie zaufania. Podważenie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łatwością może doprowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu bankowego i poszczególnych banków. Celem właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym jest jego identyfikacja, pomiar, sterowanie i monitorowanie. Bank, który posiada wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, prezentuje wyższą wartość dla akcjonariuszy.

CHOSEN RISK MEASUREMENT MODELS IN CREDIT RISK MANAGEMENT IN A BANK

Summary
Operation under credit risk conditions holds a special place in the functioning of each bank. There is no way to imagine a bank operating on financial services market without its stable development. Moreover credit capacity and, related with it, credit risk mitigation must be based on trust. The questioning of this principle and its non-compliance may easily lead to credit risk increase and consequently result in the destabilization of the whole system and separate banks. The aim of proper credit risk management is to identify, measure, control and monitor risk. A bank, which has risk management systems implemented, presents higher value for the stockholders.