Zeszyty naukowe
Autor: Sylwia Łęgowik-Świącik 49
Strony: 49-58
pdf pełen tekst

Streszczenie
Szacowanie poziomu zarządzania ryzykiem jest podstawą do podejmowania decyzji kierowniczych. Kontrola w przedsiębiorstwach odgrywa rolę weryfikatora trafności decyzji gospodarczych, co przyczynia się do wzrostu ich efektywności. Referat ma na celu przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów identyfikacji i analizy ryzyka w obszarze kontroli zapasów w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu cementowego. Właściwe zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego wymaga kompleksowego wdrożenia procesów zarządzania ryzykiem i kontroli.

RISK MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF CONTROL SYSTEM IN ENTERPRISE

Summary
Estimation of risk management level is a base to taking management decisions. Control in enterprises plays the role of economic decisions’ validity verifier that contributes to the increase in their efficiency. The aim of this article is to present theoretical and practical aspects of risk identification and analysis in stocks control area of chosen cement industry enterprises. Right stocks management in cement industry enterprises needs implementation of risk and management control processes.