Zeszyty naukowe
Autor: Ireneusz Miciuła 59
Strony: 59-67
pdf pełen tekst

Streszczenie
Konieczność zarządzania ryzykiem walutowym staje się nieodłącznym elementem funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Z uwagi na powszechność ryzyka walutowego, artykuł omawia dostępne strategie i metody zarządzania (zabezpieczenia) tym ryzykiem. W publikacji opisano możliwe strategie zarządzania ryzykiem walutowym oraz przedstawiono instrumenty, które przedsiębiorstwa mogą stosować w celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem.

THE STRATEGIES OF CURRENCY RISK MANAGEMENT IN AN ENTERPRISE

Summary
The necessity of currency risk management becomes an inseparable element of Polish companies’ operation. Because of the ever present currency risk, the article discusses the available methods and strategies to manage (protect from) this risk. The article describes possible currency risk management strategies and presents instruments which can be used by companies to protect themselves from this risk.