Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Wicka 157
Strony: 147-167
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest zbadanie z jakich ubezpieczeń finansowych korzystały firmy działające na polskim rynku. Zwrócono uwagę na to, czy wraz ze spowolnieniem gospodarczym, które miało miejsce w Polsce w latach 2007–2009 zmieniła się liczba wykupywanych polis i ich wartość. Stwierdzono, że przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z ubezpieczeń finansowych. Popyt na nie wzrósł około dwukrotnie w badanym okresie. Najczęściej kupowano gwarancje ubezpieczeniowe. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2005–2010. Dla pełnej realizacji wskazanego celu wykorzystano informacje zawarte w raportach Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Zapoznano się także z wynikami badań agencji badawczych i raportami ubezpieczycieli (np. Euler Hermes, Coface Poland). Przestudiowano także dostępną literaturę przedmiotu.

UTILIZATION OF FINANCIAL INSURANCE IN RISK MANAGEMENT IN ENTERPRISES

Summary
This article aims to examine what kind of financial insurances were utilized by companies in Poland. Special attention was paid to the fact that along with the economic slowdown that took place in Poland in 2007–2009 the number of insurance policies and their values were significantly changed. The research covers the period of 2005-2010. Research data from the reports of the Polish Chamber of Insurance (PIU), the Financial Supervision Commission (FSC) and the Central Statistical Office (GUS) were used. Additionally data from research agencies and from insurers were analyzed. It was stated, that demand for financial risk insurance rose roughly twofold between 2005 and 2010. The most popular type of insurance was insurance guarantee.