Zeszyty naukowe
Autor: Iveta Vozňáková 147
Strony: 147-155
pdf pełen tekst

Streszczenie
W niniejszym artykule poruszony został problem oszacowania sposobów ograniczania ryzyka handlowego w kontekście zarządzania należnościami przedsiębiorstwa. Analiza środowiska biznesowego charakteryzuje się rosnącą dynamiką zmian – szybkim rozwojem technologii, globalizacją, nieustannymi zmianami przepisów prawnych. Wszystkie te zmiany znacząco wpływają na zarządzanie procesem handlowym w przedsiębiorstwie i związane są z ciągłym ryzykiem. Aktualnym podejściem do zarządzania ryzykiem jest nie tylko reagowanie na niespodziewane wydarzenia tak, aby ich wpływ został wyeliminowany, ale konieczne jest opracowanie strategicznego, podejścia do ryzyka, co może zwiększyć rentowność firmy, jej konkurencyjną przewagę, a tym samym przyczynić się do ogólnego wzrostu wartości firmy.

RISK MANAGEMENT IN CZECH INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary
In this article we concentrate on the problem of estimating methods of risk mitigation in the context of receivables management of the enterprise. For the analyzed business environment, growing dynamism of changes is typical – with fast technology development, globalization and continuous legislative changes. All these changes considerably influence managing business processes in companies while there is still a constant risk of a low trend foresight. Present approach to risk management does not only mean to respond to unexpected events to eliminate their impact but also to develop a strategic approach to the risk which can increase company profitability, its competitive advantage and thus contribute to overall increase of the value of the company.