Zeszyty naukowe
Autor: Alfreda Zachorowska, Zuzanna Ostraszewska 169
Strony: 169-178
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest zbadanie z jakich ubezpieczeń fiW ostatnich latach wahania na rynkach światowych oraz kryzys gospodarczy w znaczącym stopniu uderzyły w działalność bankową. Nowa Umowa Kapitałowa i rodzime regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym stały się najważniejszą stymulantą, która wpłynęła na gwałtowny rozwój narzędzi mających wspomagać ten proces w sektorze banków komercyjnych oraz nadała mu pewne kierunki zmierzające do ograniczania sytuacji niosących zagrożenie dla działalności bankowej. Artykuł jest próbą oceny stopnia wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach komercyjnych z uwzględnieniem przyjętego prawodawstwa w tym zakresie.

MANAGING OPERATIONAL RISK IN BANKING – EXPERIENCES OF POLISH COMMERCIAL BANKS

Summary
During the last years the economic crisis and fluctuations on world markets in a significant degree hit the banking activities. The New Basel Capital Accord and local operational risk management regulations became the most important stimulus, which influenced the rapid development of tools supporting this process in the sector of commercial banks and directed it towards limiting dangerous situations in banking activity. The aim of the article is to estimate the level of operational risk management system implementation in the sector of commercial banks taking into account the accepted legislation in this field.