Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Nowak 349
Strony: 349-360
pdf pełen tekst

Streszczenie
Podmiot gospodarczy narażony na zmienne warunki funkcjonowania podlega analizie przez konkurencję, ale przede wszystkim instytucje finansujące, które w sytuacji zagrożenia bytu przedsiębiorstwa powinny być zainteresowane jego trwaniem. Wewnętrzne ograniczenia czy regulacje prawne nie powinny być przeszkodą dla naprawy relacji przedsiębiorstwa i banku, włączając możliwość renegocjacji umów kredytowych dla podmiotów zagrożonych upadłością. Regulacje ostrożnościowe, w tym NUK, mimo ograniczeń, umożliwiają dążenie do kompromisu ze strony przedsiębiorstwa i banku. W artykule przedstawiono pojęcie ryzyka upadłości, wskazując na jego komponenty uwzględniane w procesie oceny przedsiębiorstwa. Wskazano także na obowiązujące regulacje ostrożnościowe oraz zakres obsługi kredytów zagrożonych utratą wartości, uwzględniając wybrane warianty możliwych rozwiązań stosowanych w relacjach finansujący – finansowany wobec przedsiębiorstw zagrożonych upadłością.

ELEMENTS OF THE BANK DECISION MAKING PROCESS IN THE ENTERPRISE INSOLVENCY RISK ASSESSMENT


Summary
Companies exposed to variable operating conditions are analyzed by competitors, but above all by the financing institutions, which are interested in the company’s continuance of operations especially in an emergency. Internal restrictions or regulations should not be an obstacle to repair the relationship between banks and enterprises. It includes the possibility of financing agreement renegotiation for those at risk of bankruptcy. Prudential regulations, including Basel II, despite the limitations, allow seeking a compromise on the part of the company and the bank. The article presents the concept of bankruptcy risk, pointing out to the components included in the assessment of the company.