Zeszyty naukowe
Autor: Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka 413
Strony: 413-422
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest porównanie dochodu uzyskiwanego przez gospodarstwa rolne w Polsce na tle Unii Europejskiej oraz ustalenie, na ile rodzaj produkcji rolnej determinuje wysokość osiąganego dochodu. Badania przeprowadzono na podstawie danych udostępnianych w ramach Europejskiego Farm Accountancy Data Network (FADN) System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych gospodarstw rolnych. Objęto nimi towarowe gospodarstwa rolne z krajów Unii Europejskiej o wielkości ekonomicznej równej lub większej 2 ESU. W opracowaniu przeanalizowano zmiany w strukturze aktywów trwałych gospodarstw rolnych w latach 2004–2009 z uwzględnieniem ich typu rolniczego.

ANALYSIS OF FARMS INCOMES IN THE EUROPEAN UNION


Summary
The aim of the paper is to compare the structure of farm assets in Poland in comparison to other countries of European Union countries and check whether the type of farm production and localization determine the structure of farm assets. The study was based on data available by the European Farm Accountancy Data Network (FADN) – the system of collection and use of farm accountancy data. It involved farm goods from EU countries with an economic size equal to or greater 2 ESU. The authors analyzed the changes in the structure of farm assets in the period 2004–2009, taking into account the type of farming.