Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Bogacz 425
Strony: 425-438
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest porównanie dochodu uzyskiwanego przez goW pracy zaprezentowano wyniki obserwacji, analiz i przemyśleń autora służących konstrukcji systemu motywowania klientów przedsiębiorstw górniczych, stanowionych przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe. Metoda ta może stać się, zdaniem autora, fundamentem budowy strategii marketingowej kopalń węgla kamiennego w sektorze energetyki zawodowej, pozwalając na zwiększanie poziomu wartości tychże przedsiębiorstw. W budowie metody wykorzystano ideę marketingu relacyjnego, a proces analityczny oparto na analizie eksperckiej. Prezentację proponowanej metody uzupełniono przykładem obliczeniowym, w oparciu o badania przeprowadzone w grupie menadżerów wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego, odpowiadających za kontakty marketingowe i handlowe z firmami sektora energetyki zawodowej.

ENERGY SECTOR CLIENT MOTIVATION PROGRAM AS A BASIS FOR BUILDING VALUE OF MINING COMPANIES


Summary
The paper presents construction of method used to build power plants’ and heating plants’ motivation system by coal mines. Author suggests that this method could be a base for making marketing strategies of mines. In the construction of this method the relationship marketing idea was used and the analytical process used expert analysis tools. At the end the results of using this method were presented. The author conducted the survey on a representative group of managers from multifactory mining company.