Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Wnuczak 401
Strony: 401-412
pdf pełen tekst

Streszczenie
Prezentowane opracowanie przedstawia wyniki badania wpływu wybranych czynników na wysokość wskaźnika rentowności kapitałów własnych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ramach badania sprawdzono jakie parametry modelu Du Pont wpływają na kształt miernika ROE w przypadku różnych przedsiębiorstw obecnych na GPW w Warszawie. Przeprowadzona analiza nie pozwoliła określić generalnego modelu zarządzania rentownością, pozwalającego na osiąganie wysokich stóp zwrotu z zainwestowanych kapitałów własnych. Mimo to wyniki badania umożliwiły wskazanie kilku istotnych prawidłowości rządzących stopą zwrotu z kapitałów własnych.

THE INFLUENCE OF CHOSEN FACTORS ON RETURN ON EQUITY COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE


Summary
This paper presents the results of research on the influence of particular factors on return on equity (ROE) of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The research shows how Du Pont factors influence the value of return on equity. According to the results of the research, it is impossible to point out one universal model of management, which would allow companies gain high return on equity. Nevertheless the research indicated some important principles of creating high return on equity.