Zeszyty naukowe
Autor: Wioletta Niebieszczańska 69
Strony: 69-81
pdf pełen tekst

Streszczenie
W dobie globalizacji oraz zmienności otoczenia, przedsiębiorstwa coraz częściej narażone są na funkcjonowanie w warunkach permanentnego kryzysu. Przedsiębiorstwa z reguły nie są przygotowane do efektywnej działalności w warunkach kryzysu, dlatego powinny dążyć nie tylko do rozpoznawania oraz pokonywania kryzysu, ale do wypracowania metod zapobiegania kryzysom. Celem tego artykułu jest przedstawienie kryzysu finansowego przedsiębiorstwa w ujęciu systemowym. Podejście systemowe pozwala spojrzeć całościowo na problem kryzysu, a nie tylko na cząstkowe jego elementy. Podjęta zostanie próba stworzenia modelu systemowego ujęcia kryzysu finansowego przedsiębiorstwa w celu zwiększenia efektywności i skuteczności przeprowadzenia restrukturyzacji naprawczej oraz na osiągnięcie nie tylko równowagi, ale i wzrostu konkurencyjności oraz wartości przedsiębiorstwa..

FINANCIAL CRISIS IN A SYSTEMIC APPROACH

Summary
In the age of globalization and surrounding variability, companies are more often operating under permanent crisis conditions. Enterprises are generally not prepared to operate effectively in a crisis, so they should strive not only to recognize and overcome a crisis but also to develop methods to prevent it. The purpose of this article is to present a systemic approach to a financial crisis. Systemic approach allows you to look holistically at the problem of the crisis and not only on its particular elements. Attempt is made to create a model of systemic approach to a crisis in order to increase efficiency and effectiveness of remedial restructuring and to achieve not only balance, but also to increase competitiveness and corporate value.