Zeszyty naukowe
Autor: Włodzimierz Rudny 95
Strony: 95-111
pdf pełen tekst

ELASTYCZNOŚĆ MENEDŻERSKA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH W TRANSPORCIE WYKORZYSTANIEM OPCJI REALNYCH


Streszczenie
Opcje realne stopniowo zyskują na popularności jako narzędzie wyceny i narzędzie redukcji ryzyka projektów inwestycyjnych. Pozwalają na wycenę elastyczności menedżerskiej oraz wycenę ryzyka uwzględniającą sekwencyjność dużych przedsięwzięć. Metoda opcji rzeczowych traktowana jest jako alternatywa dla, lub uzupełnienie, metod oceny efektywności opartych na dyskontowaniu oczekiwanych przepływów pieniężnych. Rośnie liczba publikacji poświęconych możliwości aplikacji opcji realnych w inwestycjach w branży transportu i komunikacji. Jedną z dobrze udokumentowanych aplikacji jest zastosowanie opcji gwarancji dochodu w projektach budowy autostrad w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozwój teorii opcji realnych nie idzie w parze ze wzrostem aplikacji tej koncepcji praktyce. Wśród przyczyn takiego rzeczy wymienia się m. in. złożoność modeli matematycznych wykorzystywanych do wyceny opcji oraz brak pełnej kompatybilności między zmiennymi wykorzystywanymi w modelach wyceny opcji finansowych, a ich odpowiednikami w modelach wyceny opcji realnych.

Summary
Real options have become an increasingly popular tool for valuation and risk management in investment project analysis. They give an ability to value managerial flexibility and help in project risk mitigation either through highlighting the desired sequencing of the project or through the generation of compensating cash flows. Real options are considered an alternative or a supplement to traditional methods of project evaluation based on discounting expected cash flows. Numerous publications recommend the application of real options in transportation projects. This includes PPP highway projects where option-based tools are used to hedge against the risk of low revenue. The collar option appears to be an attractive alternative to the earlier recommended revenue guarantee put options. Despite numerous theoretical works, the actual usage of real options in business practice is still limited. This is due to some factors, like the mathematical complexity of real option models and problems with the precise determination of variables which serve as valuation model inputs.