Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Pawlak 83
Strony: 83-94
pdf pełen tekst

Streszczenie
Symulacja Monte Carlo jest wartościowym i elastycznym obliczeniowo narzędziem stosowanym we współczesnym zarządzaniu finansami. Praca ma na celu przedstawienie metodologii symulacji Monte Carlo i jej zastosowania w ocenie ryzyka i efektywności projektów inwestycyjnych. Artykuł składa się z trzech części: w pierwszej podkreśla się wagę analizy ryzyka w ewaluacji inwestycji, w drugiej zostaje przedstawiona metodologia stosowania symulacji Monte Carlo, a następnie zaprezentowane jest jej przykładowe zastosowanie.

MONTE CARLO SIMULATION IN THE ANALYSIS OF INVESTMENT RISK

Summary
Monte Carlo simulation is a valuable and flexible computational tool used in modern financial management. The paper presents the Monte Carlo simulation methodology and its application in risk analysis and the investment appraisal. This article consists of three parts: the first part emphasizes the importance of risk analysis in investment appraisal, the second part presents methodology of the Monte Carlo simulation and the third part – its sample application.