Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Czerniachowicz 439
Strony: 439-448
pdf pełen tekst

Streszczenie
Możliwość zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych człowieka wiąże się z posiadaniem określonych zasobów oraz działań jednostkowych i zespołowych. Pozyskiwanie najwartościowszych zasobów, a następnie ich efektywne i skuteczne wykorzystanie, może być uważane za jeden z podstawowych celów decyzji zarządczych przedsiębiorstw18. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą w Gospodarce Opartej na Wiedzy skupiają się na tworzeniu swojej wartości. Współcześnie rośnie rola zasobów ludzkich oraz zasobów niematerialnych, ale tylko łącznie z kapitałem finansowym mogą budować wartość przedsiębiorstwa. W opracowaniu podjęto próbę przybliżenia istoty i znaczenia poszczególnych rodzajów zasobów w działalności przedsiębiorstwa oraz w kształtowaniu wartości organizacji.

RESOURCES AND THEIR MEANING IN THE CREATION OF THE ENTERPRISE VALUE


Summary
The opportunity to meet material and non-material needs of each person is associated with the possession of certain assets and both individual and team-related activities. Getting the most valuable resources and then their efficient and effective utilization can be considered a fundamental objective of business management decisions. Organizations operating in the business sector on the basis of knowledge-based economy focus on creating its value. Nowadays, the meaning of human resources and intangible assets is increasing, but they can build enterprise value only together with the financial capital. This paper is intended to explain the nature and significance of particular types of resources in business and in shaping the value of organization.