Zeszyty naukowe
Autor: Waldemar Polak, Ewa Polak 211
Strony: 211-221
pdf pełen tekst

Streszczenie
Niniejsze opracowanie analizuje rolę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w polskiej gospodarce na przykładzie DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS. Od początku lat dziewięćdziesiątych Polska – w następstwie liberalizacji i otwarcia rynku wewnętrznego – znalazła się w kręgu zainteresowań inwestorów zagranicznych. W konsekwencji kapitał zagraniczny zaczął napływać do Polski szerszym strumieniem, co jest zwłaszcza widoczne po 1995 roku. Inwestycje zagraniczne w coraz większym stopniu rzutują na perspektywy rozwojowe przedsiębiorstw polskiej gospodarki i stanowią ważną przesłankę jej międzynarodowej konkurencyjności. Jest to także ważne z punktu widzenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w której swoboda przepływu kapitału należy do głównych kanałów funkcjonowania wspólnego rynku.

IMPACT OF FOREIGN INVESTMENT ON THE EFFICIENCY OF BUSINESSES

Summary
The presented study analyses the role of direct foreign investment in Polish economy focusing of the example of Delphi Automatic Systems. Foreign investors became interested in Poland as a result of the deregulation and opening of the Polish domestic market at the beginning of the 90s. Consequently, foreign capital started flowing more vigorously, which was quite noticeable after 1995. The growing role of foreign investments in the development of Polish enterprises is reflected in their competitiveness on the international market. These investments are also important for Polish membership in the EU, whose market functioning is dependant on a free flow of capital.