Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Michalski 203
Strony: 204-209
pdf pełen tekst

Streszczenie
Organizacje non-profit powinny, w związku z większym ukierunkowaniem na realizację misji, wybierać mniej restrykcyjne zarządzanie zapasami niż analogiczne przedsiębiorstwa nastawione na zysk. W niniejszym artykule, będącym kontynuacją rozważań na temat relacji między ryzykiem towarzyszącym oczekiwanym korzyściom dla dostawców kapitału, wynikającej z wyboru strategii zarządzania zapasami, zamieszczono również dane empiryczne pochodzące z polskich organizacji non-profit, ilustrujące fakt odmiennego, zbyt restrykcyjnego zarządzania zapasami w organizacjach non-profit w stosunku do teoretycznych oczekiwań wynikających z modelu.

INVENTORY INVESTMENT LEVEL IN NONPROFIT ORGANIZATIONS

Summary
Nonprofit organizations are more concerned with the safe realization of the mission. That fact should result in less restrictive inventory policies. In this article, we presents empirical data from the over 3000 Polish nonprofit organizations, which illustrate the fact that Polish nonprofit organizations use more restrictive inventory management than what is recommended by theoretical expectations arising from the model.