Zeszyty naukowe
Autor: Robert Ranosz 223
Strony: 223-232
pdf pełen tekst

Streszczenie
Niniejszy artykuł został poświęcony wycenie inwestycji, która docelowo jest implementowana w Zakładach Wzbogacania Rudy, natomiast jej efekty są widoczne w kontekście całego kombinatu. Aby można było właściwie przeprowadzić wycenę przy wykorzystaniu metody NPV, należy poprawnie skonstruować przepływy pieniężne oraz dokonać poprawnej interpretacji otrzymanych wyników. Zaprezentowany artykuł składa się z czterech części: wstępu, prezentacji wybranych mierników efektywności ekonomicznej, przykładu obliczeniowego oraz podsumowania. W rozdziale poświęconym wybranym miernikom efektywności ekonomicznej przybliżono metody, które zdaniem autora są niezbędne do właściwego oszacowania opłacalności inwestycji, a zaliczono do nich metodę NPV, NPVR oraz IRR. W miejscu tym należy nadmienić, iż przy konstruowaniu właściwej analizy opłacalności inwestycji, zaprezentowane metody stanowią jedynie część całego opracowania analizy ekonomicznej. W części trzeciej, będącej przykładem obliczeniowym, przedstawiono praktyczne wykorzystanie zaprezentowanych wskaźników jako metody służącej do ustalenia opłacalności inwestycji w środki trwałe.

THE VALUATION OF THE INVESTMENTS IN THE KGHM SA COPPER ORE ENRICHMENT PLANTS, THE VALUATION OF INVESTMENT, AIMED TO INCREASE THE YIELD OF COPPER CONCENTRATE IN THE KGHM S.A. COPPER ORE ENRICHMENT PLANTS, USING METHODS OF NPV

Summary
This article is devoted to the valuation of the investment, which ultimately is implemented in the copper ore enrichment plants, and its effects are visible in the context of the entire combine. To be able to properly carry out the valuation using methods of NPV, correct construction of cash flow and correct interpretation of the results are obtained. Presented article consists of four parts: introduction, presentation of selected measures of economic efficiency, the example of analysis calculation and summary. In the chapter devoted to the selected measures of the economic efficiency, the author discusses the methods based on NPV, NPVR and IRR, which, in his opinion, are necessary to estimate the profitability of the investments. It should be noted that in constructing a proper analysis of the profitability of the investments, the presented methods are only part of the entire development of economic analysis. In part three, which is an example of calculations, the practical use of presented indicators, as methods used to determine the profitability of investment in fixed assets, is made.