Zeszyty naukowe
Autor: Bartłomiej Nita 459
Strony: 459-466
pdf pełen tekst

POMIAR KREOWANIA WARTOŚCI W RACHUNKU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Streszczenie
W opracowaniu zajęto się wykorzystaniem miar kreowania wartości, w szczególności rynkowej wartości dodanej, w rachunku odpowiedzialności. W pierwszej części artykułu wyjaśniono termin „rachunek odpowiedzialności” oraz przedstawiono istotę rynkowej wartości dodanej. Następnie zidentyfikowano podstawowe czynniki kreowania wartości z punktu widzenia miernika MVA, do których zaliczono rentowność sprzedaży, wymagania kapitałowe centrum inwestycji, koszt kapitału oraz stopę wzrostu. W drugiej części zbadano zależności zachodzące miedzy tymi czynnikami oraz poddano analizie ich wpływ na rynkową wartość dodaną generowaną w centrum inwestycji.

Summary
Thise paper deals with the application of value creation measures, in particular market value added in responsibility accounting. In the first part of the article the term “investment centre” is explained and essence of market value added is depicted very briefly. Furthermore, the major value creation drivers affecting MVA are identified: return on sales, capital requirements in an investment centre and weighted average cost of capital and divisional growth. In the second part the relationships among these factors are examined and finally their impact on market value added generated in an investment centre is analyzed.