Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Joanna Ksionek 705
Strony: 705-712
pdf pełen tekst

Streszczenie
Sektor obronny postrzegany jest jako najbardziej zaawansowany technologicznie. Realizowane w jego ramach prace badawcze i rozwojowe uważane są za najbardziej innowacyjne, wspomagające pozycjonowanie rynkowej przewagi konkurencyjnej i stymulujące rozwój technologiczny firm z nimi powiązanych. Wzrost znaczenia zasobów niematerialnych odgrywa coraz większa rolę, zarówno w samym zarządzaniu podmiotem, jak i w wycenie zasobów kapitału intelektualnego. Wartości niematerialne i prawne stanowią istotny, a jednocześnie bardzo skomplikowany obszar rachunkowości, z uwagi na problemy z ich zdefiniowaniem, jak i niepewności pomiaru ich wartości oraz oszacowania okresów eksploatacji. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problematykę wyceny oraz prezentacji prac badawczych i rozwojowych w aspekcie możliwości ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, a także ukazanie wielorakiego efektu sprawozdawczego za pomocą narzędzi polityki bilansowej podmiotu sektora obronnego. Konkluzja rozważań zmierza do stwierdzenia, że trudno ocenić udział „zaawansowania rozwojowego” podmiotu sektora obronnego na podstawie podstawowych danych o pracach B+R, wynikających ze sprawozdań finansowych, zalecana jest informacja uzupełniająca w tym zakresie. Znaczenie informacji uzupełniającej szczegółowy status prac badawczo-rozwojowych jest kluczowe dla poprawnego procesu zarządzania w podmiocie realizującym prace B+R.

RESULTS OF EVALUATION OF R&D IN DEFENSE SECTOR ENTITIES


Summary
In the paper the 21 most common methods for measuring intellectual capital of companies were examined, defining a set of five main disadvantages of these methods. Each of the considered methods has some fundamental disadvantages. In response to these disadvantages, an own method for measuring intellectual capital of companies, based most of all on data published by stock companies in emission prospectuses of shares, has been proposed.