Zeszyty naukowe
Autor: Anna Lucińska 715
Strony: 715-725
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania czynników wpływających na ceny obrazów na polskim rynku aukcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wieku artysty w chwili tworzenia obrazu. Wykorzystanie zapisów z lat 2007–2010 z polskich domów aukcyjnych, dotyczących wybranych twórców urodzonych w latach 20. i 40. XX wieku umożliwiło zidentyfikowanie relacji cena – wiek. Wykorzystanie narzędzi statystycznych pozwoliło ocenić istotność czynnika wieku dla ceny obrazu i oszacować hipotetyczną cenę obrazu każdego z analizowanych malarzy w kolejnych okresach jego życia. Analiza przebiegu profilu cena – wiek pozwoliła na sformułowanie twierdzenia o statystycznej prawidłowości, polegającej na łagodnym spadku cen obrazów w miarę zaawansowanego wieku twórcy – im był on starszy w chwili malowania obrazu, tym obraz otrzymywał niższą cenę.

THE CAREERS OF ARTISTS AND PRICES OF PAINTINGS ON POLISH ART MARKET


Summary
Using transactions from art auctions of the work of 6 Polish artists, who were born in the 20s and 40s in XX century, the relationship between the price of a painting and the artist’s age at the time of creation was estimated. The estimate suggests that statistically artists produced their most valuable work in the early stages of their careers. The analysis of the creativity shows that Polish artists followed a pattern quite similar to the U.S. and French ones. The difference in the shape of price decrease is that the Polish one is not very sharp – which can be explained by the scale of Polish art market.