Zeszyty naukowe
Autor: Łukasz Prysiński 361
Strony: 361-370
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza porównawcza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw wybranych firm sektora tekstylno-odzieżowego na tle innych wybranych branż. Analizy dokonano w celu zaobserwowania kondycji wyselekcjonowanych firm badanego przemysłu, aby zweryfikować zasadność przyjętych przez nie działań w poprzednich okresach.

FACTORS DETERMINING ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF APPAREL AND TEXTILE COMPANIES COMPARED TO OTHER BRANCHES DURING THE CRISIS


Summary
The purpose of this article is a comparative analysis of economic and financial situation of selected companies of the apparel and textile industry compared to other selected industries. The analysis was conducted to observe the condition of the selected companies to verify the validity of their respective activities in previous periods.