Zeszyty naukowe
Autor: Michał Soliwoda 371
Strony: 371-380
pdf pełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono kształtowanie się składowych efektywności finansowej spółdzielni mleczarskich w województwie mazowieckim na tle kraju w latach 2004–2009. W spółdzielniach tego regionu utrzymywano wyższe niż średnie w Polsce wskaźniki rentowności skorygowanej (uwzględniającej wpłaty na fundusz udziałowy jako substytut zysku). Ponadto, racjonalnie kształtowano bieżącą, szybką i natychmiastową płynność finansową, a także dążono do przyspieszenia rotacji zapasów, zwiększenia samofinansowania majątku obrotowego oraz zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

BUSINESS PERFORMANCE OF DAIRY COOPERATIVES IN MAZOVIAN VOIVODESHIP


Summary
The paper presents determining components of business performance of dairy cooperatives in Mazovian Voivodeship with reference to the whole country in the years 2004–2009. In Mazovia adjusted profitability was maintained at a higher level, than the average in Poland. All types of financial liquidity were controlled properly. Furthermore, CFOs sought to accelerate inventory turnover, increase self-financing of current assets and reduce the demand for working capital.