Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Wartini-Twardowska 489
Strony: 489-505
pdf pełen tekst

Streszczenie
Tworzenie grup kapitałowych czy konsolidacja branży zyskują na znaczeniu, jeśli powiększają wartość dla klienta, bez której nie ma wartości dodanej. Podporządkowane temu celowi są akwizycje wymagające zarówno umiejętnej koordynacji działań oraz sprawnego wykorzystania zasobów w najważniejszych obszarach łańcucha wartości, jak i równoważenia wahań przyszłych przepływów Modele biznesowe formą tworzenia wartości dodanej w grupach kapitałowych 505 pieniężnych. Podjęte przez autorkę badania umożliwiły zaprezentowanie różnorodnych strategii inwestycyjnych w ramach dominujących modeli biznesowych grup kapitałowych. Modele biznesowe oparto na wielowymiarowym aspekcie rozpatrywania szans i zagrożeń proponowanych kierunków rozwoju złożonej organizacji. Pozwoliły wskazać działania generujące dotychczas niewykorzystaną wartość oraz uporządkować system pomiaru dokonań oparty na kluczowych czynnikach sukcesu grup kapitałowych. Udzielając kolejno odpowiedzi na pytania dotyczące: kryteriów budowy systemu mierników realizacji celów strategicznych organizacji, wyboru właściwego instrumentarium w modelach biznesowych czy ich implikacji dla praktyki gospodarczej, wyjaśniono propozycję autorskiego podejścia do koncepcji zarządzania wartością dodaną w grupach kapitałowych.

BUSINESS MODELS AS A FORM OF CREATING ADDED VALUE IN CAPITAL GROUPS


Summary
Creating capital groups and sector consolidation are gaining significance, if they increase the value the client gets, without which there is no added value. Acquisitions serve to achieve this goal. They require competent coordination of actions, efficient resource utilization in the most important areas of value chain and ability to balance fluctuations in future cash flows. The author’s research allowed presenting various investment strategies within the dominant business models in capital groups. Business models were based on the multi-dimensional aspect of opportunities and threats in the proposed directions of development in a complex organization. They allowed to indicate operations that had previously generated an unused value and systemize achievement measurement system based on key factors of success in capital groups. By answering questions regarding: criteria for constructing a measurement system of strategic goals achievement in an organization, choosing appropriate instruments in business models or their implementation in economic practice, a proposal of an original, author’s approach to the concept of the added value management in capital groups has been explained.