Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Rojek 479
Strony: 479-488
pdf pełen tekst

Streszczenie
Alianse strategiczne są jedną z form związków integracyjnych, których rola systematycznie wzrasta wraz z widoczną tendencją we współczesnej gospodarce polegającą na tym, iż dzisiejsze przedsiębiorstwa coraz częściej intensyfikują swoje działania w kierunku obustronnej współpracy, aniżeli wzajemnego konkurowania. Tego rodzaju związki pomiędzy przedsiębiorstwami mają spowodować obustronne korzyści oparte na maksymalizowaniu efektów synergicznych pomiędzy partnerami. Są one wynikiem przyjętego sposobu postrzegania i realizacji aktywnej strategii rozwoju przedsiębiorstw, zakotwiczonej w koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W referacie zaprezentowano zatem istotę aliansów strategicznych oraz problematykę związaną z osiąganiem efektów synergii z nimi związanych, szczególnie w kontekście realizacji koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

THE ROLE OF STRATEGIC ALLIANCES IN ENTERPRISE VALUE CREATION


Summary
Strategic alliances are one of the forms of integration relationships, which role is systematically growing, with a visible tendency of contemporary enterprises to more often intensify their activities towards mutual cooperation rather than mutual competition. These kinds of relationships between enterprises are supposed to bring mutual benefits based on the maximization of synergy effects between partners. They are a consequence of the adopted way of perceiving and implementing an active strategy of enterprise development, anchored in the value-based management concept. Thus, the paper presents the essence of strategic alliances and the problems connected with achieving synergy effects related to them, particularly in the context of the implementation of the value-based management concept.