Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Jamróz 191
Strony: 191-202
pdf pełen tekst

Streszczenie
W celu osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego, inwestorzy potrzebują rzetelnych i wiarygodnych informacji dotyczących rynku, na którym zamierzają działać. Informacje te płyną zarówno z rynku, jak i z jego otoczenia. Koncepcja efektywnego informacyjnie rynku szeroko przyjęła się w środowisku akademickim. Wczesne prace dotyczące wyników funduszy inwestycyjnych podtrzymują silną formę efektywności rynków rozwiniętych, jak również polskiego rynku akcji, przy czym nowsze badania wskazują, iż fundusze osiągały wyższe przeciętne stopy zwrotu niż przyjęty punkt odniesienia, a zarządzający posiadali lepsze umiejętności doboru spółek do portfela niż indywidualni inwestorzy, co podważa silną formę efektywności.

RESULTS OF MUTUAL FUNDS VERSUS INFORMATIVE EFFICIENCY OF THE MARKET

Summary
In order to achieve investment success, investors need reliable and solid information regarding the market on which they plan to operate. The information flows both from the market and from its surroundings. The idea of informationally efficient market has been widely taken on by the academic environment. The early works referring to results of mutual funds support the strong form of efficiency of developed markets as well as the Polish stock market. However, the latest research shows that funds used to reach higher average return rates than an established benchmark and at the same time managers had better skills to select companies to a portfolio than individual investors, which undermines the strong form of efficiency.