Zeszyty naukowe
Autor: Jarosław Nowicki 619
Strony: 619-627
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest odpowiedzi na pytanie, czy metoda zdyskontowanych dywidend jest odpowiednia do stosowania w wycenie bądź też w szacowaniu kosztu kapitału własnego w odniesieniu do niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli. W pierwszej części opracowania krótko scharakteryzowano metodę zdyskontowanych dywidend, przedstawiając jej koncepcję, konstrukcję i kluczowe założenia. W drugiej części charakterystykę metody zdyskontowanych dywidend odniesiono do specyficznych cech niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli, w szczególności zaś przez-kosztowego przekazywania wartości właścicielom stosowanego w tego rodzaju podmiotach. Zaprezentowana argumentacja wskazuje na to, że podejście dywidendowe nie powinno być stosowane do niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli.

IS THE DISCOUNTED DIVIDEND METHOD SUITABLE FOR VALUATION AND CAPITAL COST ESTIMATION OF NON-STOCK ENTERPRISES MANAGED BY ITS OWNERS?


Summary
The article refers to the issue, whether the discounted dividend method is suitable for valuation and equity cost estimation of non-stock enterprises managed by its owners. In the first part the discounted dividend method was briefly characterized, presenting the concept, the construction and main assumptions. In the second part characteristics of the discounted dividend method were applied to specific features of non-stock enterprises managed by its owners, in particular to via-costs value transfer to owners. Expressed argumentation is pointing at the fact that the dividend approach should not be applied to non-stock enterprises managed by its owners.