Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Zarzecki, Michał Grudziński, Filip Tomczak 243
Strony: 243-253
pdf pełen tekst

Streszczenie
Stopy zwrotu i ryzyko to dwa fundamentalne obszary rozważań o efektywności inwestycji. Ogólnie przyjęto opinię, że inwestycje w małe podmioty rynku są bardziej ryzykowne, ale i przynoszą większe zyski w porównaniu do inwestycji w duże firmy. Praca omawia kształtowanie się stóp zwrotu oraz ryzyka w spółkach o różnych kapitalizacjach. Ukazuje różnice w ponoszonym ryzyku w zależności od stanu rynku oraz współzależność ponoszonego ryzyka i osiąganych stóp zwrotu, do analizy używając rozstępu jako miary ryzyka.

ANALYSIS OF RETURN RATES AND RISKS OF FINANCIAL INVESTMENT TAKING INTO ACCOUNT MARKET CAPITALIZATION OF THE SUBJECT OF INVESTMENT

Summary
Return rates and undertaken risk are two basic fields in investment efficiency analysis. Small company investments are more risky but give higher profits than investing in big companies – this statement seems to be the “market law”. The research treats about risk and rates of return in companies with different capitalizations, conducting the analysis on 30 of the biggest and 30 of the smallest companies listed on the Warsaw Stock Exchange. It shows differences in incurred risks depending on market stage, and correlation between rates of return and risk. Research uses percentage gap as the measure of risk.