Zeszyty naukowe
Autor: Janusz Zawiła-Niedźwiecki 179
Strony: 179-189
pdf pełen tekst

Streszczenie
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w ujęciu bazylejskim (adekwatności kapitałowej) nie gwarantuje dostatecznie kompleksowej prewencji wobec przejawów ryzyka. Pod tym względem więcej zapewnia podejście teorii organizacji i klasyfikacja ryzyka operacyjnego w tym ujęciu.

ANALYSIS OF OPERATIONAL RISK FROM THE PERSPECTIVE OF ORGANIZATION THEORY

Summary
Operational risk management in terms of Basel (capital adequacy) does not guarantee a sufficiently comprehensive risk prevention. In this respect the organization theory approach and classification of operational risk in this approach present more value.