Zeszyty naukowe
Autor: Przemysław Dominiak, Jacek Mercik, Agata Szymańska 683
Strony: 683-693
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przeanalizowano 21 najbardziej rozpowszechnionych metod pomiaru kapitału przedsiębiorstw, określając zestaw pięciu podstawowych wad występujących w tych metodach. Każda z rozpatrywanych metod ma jakieś podstawowe wady. W odpowiedzi na te wady, zaproponowana została własna metoda pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, bazującą przede wszystkim na danych zawartych w publikowanych przez spółki giełdowe prospektach emisyjnych akcji.

EVALUATION OF METHODS FOR MEASURING INTELLECTUAL CAPITAL OF COMPANIES


Summary
In the paper the 21 most common methods for measuring intellectual capital of companies were examined, defining a set of five main disadvantages of these methods. Each of the considered methods has some fundamental disadvantages. In response to these disadvantages, an own method for measuring intellectual capital of companies, based most of all on data published by stock companies in emission prospectuses of shares, has been proposed.