Zeszyty naukowe
Autor: Aneta Michalak 583
Strony: 583-593
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto próbę oszacowania kosztu kapitału własnego z zysków zatrzymanych w przedsiębiorstwie górniczym. W pierwszej kolejności posłużono się modelem CAPM, który jednak ma wiele ograniczeń i nie zawsze daje racjonalne wyniki. W następnych krokach podjęto próbę skalkulowania kosztu kapitału alternatywnymi w stosunku do CAPM metodami, do których zaliczono metodę dywidendy oraz metodę premii za ryzyko.

LIMITATIONS OF CAPM AND ALTERNATIVE SUGGESTIONS CONCERNING THE COST OF EQUITY CAPITAL ESTIMATION OF MINING ENTERPRISES


Summary
In the paper there was an attempt made to estimate the cost of equity capital from retained incomes in a mining enterprise. Firstly CAPM model was used, however it has many limitations and does not always provide reliable results. In the further steps, there was an attempt made to calculate the cost of capital by methods alternative to CAPM, which included dividend method and risk premium method.