Zeszyty naukowe
Autor: Anna Rosa 831
Strony: 831-839
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska konsolidacji sektora banków spółdzielczych w systemie bankowym w Polsce. Przedstawiono uregulowania prawne, na podstawie których dokonywano procesów konsolidacyjnych, ich przyczyny, a także efekty tych procesów. Zaprezentowano liczbę banków spółdzielczych prowadzących działalność oraz liczbę banków postawionych w stan upadłości, a także tendencje w zmianach liczby banków spółdzielczych w wybranych krajach europejskich w latach 2004–2009. Źródłem danych empirycznych były dane statystyczne Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych.

CONSOLIDATION OF COOPERATIVE BANKING SECTOR IN POLAND


Summary
This article aims to show the phenomenon of cooperative banking sector consolidation in Poland. It presents the legislation, causes, and effects of these processes. In the article, statistical data from the reports of the Polish National Bank, the financial Supervision Commission and the European Association of Cooperative Banks was used, and the time scope of the analysis included the years 1989–2011.