Zeszyty naukowe
Autor: Artur Rzempała, Zdzisław Wojdyła, Joanna Rzempała 849
Strony: 849-855
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiona została koncepcja łączenia spółek poprzez inkorporację jako forma restrukturyzacji grup kapitałowych. Artykuł prezentuje w szczególności realizację poszczególnych etapów procesu połączenia wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz z wewnętrznych regulacji Z.Ch. „Police” SA. Na przykładzie spółek Automatika i Centrum pokazano obszary potencjalnych korzyści, możliwych do uzyskania w wyniku realizacji połączenia.

COMPANY MERGER PROCESS – PRACTICAL ASPECTS


Summary
The article presents the concept of merger by incorporation as a form of capital groups restructuring. The analysis is focused in particular on the implementation stages of the merger process according to regulations of commercial law and the internal regulations of the studied company. Potential benefits that can be obtained as a result of the process were presented.