Zeszyty naukowe
Autor: Marek Szymański 865
Strony: 865-878
pdf pełen tekst

Streszczenie
Shark repellents jako elementy ładu korporacyjnego zapewne nie pozostają bez wpływu na wyniki finansowe i wycenę spółek. Przeciwstawne hipotezy sugerują, że wpływ ten może być negatywny lub pozytywny. Badania związków między poziomem zabezpieczeń polskich spółek publicznych i ich rentownością oraz wyceną rynkową sugerują, że związek pomiędzy badanymi zmiennymi nie jest jednoznaczny. Podczas gdy w roku 2006 można było odnieść wrażenie, że hipoteza ukorzenienia kierownictwa znajduje potwierdzenie, dane z roku 2009 sugerują raczej prawdziwość hipotezy interesu akcjonariuszy. Najbardziej zaskakujący jest silny ujemny związek między rentownością spółek i ich wyceną w 2009 roku.

DO FEUDAL LORDS LOOT PEASANTS? SHARK REPELLENTS IN POLISH PUBLICLY TRADED COMPANIES’ CHARTERS


Summary
Shark repellents, as a part of corporate governance system, can affect financial performances and companies’ market valuation. Opposing hypotheses suggest that this effect may be negative or positive. The relationship between security level of Polish publicly traded companies and their profitability and market valuation is not unambiguous. While in 2006 it seemed that the managerial entrenchment hypothesis was conformed, data from 2009 suggest that the stockholder interests hypothesis is true. Most surprising is the strong negative correlation between companies’ profitability and their valuations in 2009.