Zeszyty naukowe
Autor: Michał Klisiński, Marcin Szwaja 79
Strony: 79-88
pdf pełen tekst


Streszczenie

Artykuł podejmuje problem zarządzania klubem sportowym jako przedsiębiorstwem. Autorzy koncentrują się na wybranych modelach zarządzania firmą sportową, pozwalających zwiększyć sprawność organizacyjną systemu. Jednym z wątków artykułu jest przedstawienie roli klubu sportowego jako przedsiębiorstwa widowiska sportowego, stanowiącego swoistą markę, pozwalającą osiągać wymierne korzyści ekonomiczne. Artykuł podejmuje również problem źródeł finansowania działalności sportowej i perspektyw rozwoju firmy sportowej w otoczeniu rynkowym.

Słowa kluczowe: zarządzanie, sport zawodowy, przedsiębiorstwo sportowe, struktura organizacyjna, widowisko sportowe

THE SOME OF ASPECTS THE SPORTS CLUB MANAGEMENT
Summary
Article addresses the problem of methods for managing a sports club as a business. The authors focus on select models, sports business management, allowing to increase the organizational efficiency of the system. One of the topics this article is to highlight the role of the sports club as a sporting spectacle the company, which is a kind of brand, which allows to achieve tangible economic benefits. The article is also the problem of financing sources of sports and sports business development prospects in the market environment.

Keywords: management, professional sports, sports business, organizational structure,
sport event