Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Łukasik 89
Strony: 89-100
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono strategiczną funkcję uczenia i rozwoju w kontekście zarządzania wartością. Główną część stanowi omówienie w ramach tej funkcji takich działań, jak trening, coaching i uczenie nieformalne. Przedstawiono model sprzężenia zwrotnego uczenia i rozwoju. W drugiej części artykułu zaprezentowano narzędzia, treść i korzyści uczenia i rozwoju. Autor koncentruje się na narzędziach uczenia (action learning, delegowanie), metodach oceny zdobytej wiedzy, umiejętności i postaw.

Słowa kluczowe:
uczenie i rozwój, coaching, uczenie nieformalne, metody uczenia

LEARNING AND DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF ENTERPRISE VALUE

Summary
The article presents the strategic function of learning and development. The main part is an overview of activities under this function, such as training, coaching and informal learning. A Model of feedback learning and development was presented. The second part of the article presents the tools, content and benefits of learning and development. The author focuses on the tools of learning (action learning, delegation), methods of assessing knowledge, skills and attitudes.

Keywords: learning and development, coaching, informal learning, learning methods