Zeszyty naukowe
Autor: Artur Rzempała, Zdzisław Wojdyła, Joanna Rzempała 281
Strony: 281-290
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono praktyczne możliwości zastosowania koncepcji umorzenia udziałów jako instrumentu optymalizacji wartości kapitałów na przykładzie przedsiębiorstwa „Transtech” sp. z o.o., działającego w ramach grupy kapitałowej ZCh „Police” SA.
Przedstawione w artykule argumenty wskazują na ekonomiczne uzasadnienie realizacji koncepcji, z jednoczesnym podkreśleniem złożoności realizacji procesu. Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie spółki kapitałowej problematyki umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego jako narzędzia optymalizacji struktury kapitałowej.

Słowa kluczowe: umorzenie udziałów, optymalizacja, wartość kapitałów

SALE OF SHARES FOR REDEMPTION AS AN INSTRUMENT OF OPTIMIZATION OF VALUE OF THE COMPANY – PRACTICAL ASPECTS
Summary
Sale of shares in order to redeem for reward, while reducing the share capital, is one of the practical forms of optimizing value of companies incorporated in the capital groups. Implementing the concept of redemption of shares required for a series of formal action is prescribed by the Commercial Companies Code. Presented in the paper aspects of accounting – tax confirmed the economic justification for the use to redeem the shares at a lower capital as an effective form of management of cash fl ows within the group.

Keywords: redemption of shares, optimization, the value of capital