Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Brendzel-Skowera 313
Strony: 313-325
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule zwrócono uwagę na bardzo ważny aspekt istniejący na poziomie budowania wartości  przedsiębiorstwa. Z powodu rosnącej presji otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego na kwestie społeczne organizacje nie mogą koncentrować się wyłącznie na kreowaniu wartości określanej za pomocą mierników finansowych. Konieczne jest ewaluowanie przedsiębiorstw w kierunku sustainable enterprises. Koncepcją, która zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju pozwala kreować i utrzymać wartości, jest koncepcja społecznej odpowiedzialności. Warunkiem powodzenia jest wpisanie CSR w strategię firmy, a nie ograniczanie się jedynie do pojedynczych akcji filantropijnych czy charytatywnych.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, wartość firmy, wartość przedsiębiorstwa, wartość społeczna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, nowa krzywa wartości, łańcuch wartości

CREATING COMPANY VALUE BY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION
Summary
This paper pays attention to a very important aspect of management which is building of the company value. Due to increasing environmental pressures, both internal and external, on social issues, organizations can not simply focus on creation of financial value. Companies should evaluate toward sustainable enterprises. The concept of social responsibility allows to create and maintain corporate values in accordance with the principles of sustainable development. The only way to achieve success is to implement CSR to the long-term corporate strategy, not to organize single philanthropic or charity actions.

Keywords: sustainable development, enterprise value, company value, social value, corporate social responsibility, value management, the value curve, value chain