Zeszyty naukowe
Autor: Alicja Kalinowska 327
Strony: 327-344
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu było przedstawienie idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wartości dla pracowników w omawianej koncepcji. Literatura przedmiotu wskazuje na złożoność i wielowątkowość problematyki CSR. W artykule zaprezentowano różne definicje idei CSR oraz ujęto pracownika jako jednego z kluczowych podmiotów CSR. Bycie liderem CSR oznacza wykorzystywanie siły i potencjału swoich pracowników.
Skonstruowanie długofalowej strategii CSR to ciągła analiza konkurencji i dostosowanie się do realiów turbulentnego otoczenia. Doskonalenie koncepcji CSR to rzeczywisty sposób działania organizacji, który sprzyja trwałemu i społecznie akceptowanemu podnoszeniu wartości przedsiębiorstw. W końcowej części artykułu przedstawiono korzyści płynące dla pracowników z zastosowania idei CSR – pracownicy funkcjonujący w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych lepiej radzą sobie w sytuacjach stresowych, są nastawieni na rozwój i uczenie się oraz są bardziej zadowoleni z pracy.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR), korzyści, pracownik

VALUE FOR EMPLOYEES IN CSR
Summary
The aim of this article is to present both the idea of social responsibility of businesses and the topic of value for employees in the discussed conception. The literature on the subject indicates the complexity as well as multi-layered structure of CSR issues. The article provides various definitions of CSR idea and views employees as the key subject of CSR. Being the CSR leader means making good use of employee abilities and potential. Formulating the long-run CSR strategy involves incessant analysing competitors and adjusting to the changing realities of the turbulent environment. The undeniable fact is that improving CSR conception is a company’s actual modus operandi which creates favourable conditions for a steady, long-lasting and socially accepted increase of a company’s value. The final part of the article presents a range of significant benefits resulting from CSR implementation. One should point out that employees functioning in socially responsible corporations manage stressful situations more successfully, are education-oriented and aim at development.

Keywords: corporate social responsibility (CSR), benefits, employee