Zeszyty naukowe
Autor: Monika Klemke-Pitek 345
Strony: 345-366
pdf pełen tekst

Streszczenie
Okres programowania 2007–2013 jest dla Polski szczególnym wyzwaniem ze względu na znacznie wyższy udział środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dłuższy okres programowania oraz szerszy zakres możliwości wsparcia polskich przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano główne założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wielkość finansowania i ramy prawne przekazywania środków. Równocześnie podjęto próbę oceny wdrażania programu pod kątem wsparcia potencjału i kreowania wartości przedsiębiorstw w Polsce.

Słowa kluczowe: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, przedsiębiorstwo

THE OPERATIONAL PROGRAMME HUMAN CAPITAL AS SUPPORT OF POTENTIAL AND VALUE CREATION OF ENTERPRISES IN POLAND

Summary
The new 2007–2013 period of planning is a particular challenge for Poland due to much higher participation of resources from structural funds of the European Community, a longer period of planning as well as greater possibilities of support. Article presents main assumptions of The Operational Programme Human Capital –volume of financing and legalities of resources  transmission. Simultaneously, an attempt to evaluate programme implementation for support potential and value creation of enterprises in Poland has been taken.

Keywords: Operational Programme Human Capital, enterprises