Zeszyty naukowe
Autor: Michał Klisiński, Marcin Szwaja 367
Strony: 367-379
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto tematykę sponsoringu sportowego w aspekcie wartości marki przedsiębiorstwa. Ukazano rolę sponsoringu sportowego zarówno jako kategorii ekonomicznej podlegającej ocenie z perspektywy efektywności działań marketingowych, jak i elementu społecznej odpowiedzialności działań biznesowych.

Słowa kluczowe: sponsoring sportowy, klub sportowy, społeczna odpowiedzialność biznesu,
marka, rynek, wartość rynkowa

SPONSORSHIP THE SPORT IN OPTIMAL BRAND MODEL OF DEVELOPMENT COMPANY

Summary
The subject this article is sports sponsorship in terms of brand value the company. The authors this article present place of sports sponsorship, both as an economic category to be assessed from the perspective of marketing effectiveness and social responsibility part of business operations.

Keywords: sports sponsorship, sports club, corporate social responsibility, brand, market,
market value