Zeszyty naukowe
Autor: Mariusz Kudełko 381
Strony: 381-404
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule opisano instrumenty wykorzystywane na rzecz przeciwdziałania prognozowanym zmianom klimatycznym, w tym: mechanizm wspólnych wdrożeń (JI, generujący certyfikaty ERU); mechanizm czystego rozwoju (CDM, generujący certyfikaty CER), międzynarodowy handel uprawnieniami do emisji CO2 (IET, generujący uprawnienia do emisji AAU). Przedstawiono aktualny wolumen obrotów oraz prognozy cenowe tych instrumentów. Na podstawie przeprowadzonych przez agencję Thomson Reuters Point Carbon badań ankietowych wśród przedsiębiorstw objętych tymi działaniami dokonano analizy funkcjonowania rynku uprawnień EUA, CDM i JI. Ocena ta obejmuje m.in. takie kwestie, jak dysponowanie nadwyżkami czy niedoborem uprawnień w III fazie systemu, powody kupna/sprzedaży uprawnień, motywacje do podejmowania działań inwestycyjnych obniżających emisję CO2, rozważane strategie dostosowawcze, plany inwestycyjne w zakresie projektów CDM, ewentualne przeniesienie działalności produkcyjnej do innych krajów. Wskazano, że spodziewany niedobór uprawnień w poważnym stopniu wpłynie na wzrost kosztów produkcji, a tym samym obniżenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: zmiany klimatyczne, instrumenty ekonomiczne, funkcjonowania
rynku uprawnień do emisji CO2

INSTRUMENTS SUPPORTING CLIMATE POLICY IN THE OPINION OF COMPANIES

Summary
The paper describes the instruments used in climate policy, including the mechanism of Joint Implementation (JI generating ERUs certificates), Clean Development Mechanism (CDM, generating CER certificates), international emissions trading of CO2 (IET, generating emission allowances AAU). The current volumes and price forecasts of these instruments are showed. Based on the Thomson Reuters Point Carbon survey among companies covered by the system the analysis of the market for EUAs, CDM and JI is presented. The assessment includes such issues as: the surplus or shortage of allowances in the third phase of the system, the reasons for purchase/sale of allowances, the incentives to undertake activities to reduce CO2 emissions, adaptation strategies, investment plans for CDM projects, the possible transfer of production to other countries. It was pointed out that the expected shortage of allowances seriously affect production costs, thus reducing the competitiveness of companies.

Keywords: climate change, economic instruments, assesment of carbon market