Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Bartkowiak, Przemysław Niewiadomski 511
Strony: 511-528
pdf pełen tekst

Streszczenie
Na fali szerokiej dyskusji, jaka ostatnio toczy się w środowiskach zarówno naukowców, jak i praktyków gospodarczych, raz po raz pojawia się pytanie: czy jest możliwe wypracowanie koncepcji oraz mechanizmów implikujących zdolność organizacji do tworzenia nowej wartości dla jej właścicieli jako głównego celu? Odpowiedzią na to pytanie, zdaniem autorów, może być model przedsiębiorstwa, elastycznie dostosowującego się do ciągłych i nieprzewidywalnych zmian rynkowych, działającego w oparciu na wysokomarżowym produkcie niszowym.

Słowa kluczowe: produkt niszowy, wartość przedsiębiorstwa, kompetencje i umiejętności menedżera

IMPLEMENTATION OF PRODUCT NICHE AS A CRITERION FOR VALUE GROWTH OF THE COMPANTY

Summary
In the wake of a wide-ranging discussion, which has been taking place in many environments recently, both, among scientists and practitioners, a question arises from time to time whether it is possible to develop mechanisms or concepts implying the ability of organizations to create a new value for its owners, as the main goal. The answer to this question, according to the authors, can be a business model, that fl exibly adapts to continuous and unpredictable changes in the market, a business model which operates based on a high margin niche product.

Keywords: niche product, value of the company, competencies and skills manager