Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Kieżel, Anna Kwiecień 585
Strony: 585-608
pdf pełen tekst

Streszczenie
W niniejszym artykule zaprezentowano kategorię kapitału relacyjnego jako czynnika kreacji wartości współczesnych przedsiębiorstw. Szczególnie zwrócono uwagę na rolę relacji przedsiębiorstwo–klient, gdyż na współczesnych rynkach sukces osiągają te firmy, które skutecznie odpowiadają na potrzeby i oczekiwania klientów, będąc świadome, że są oni generatorem wartości przedsiębiorstwa. W artykule omówiono równieżkoncepcję CRM jako  narzędzia wspomagającego tworzenie trwałych efektywnych relacji z klientami. Dopełnienie treści stanowi prezentacja popularności CRM na rynku polskim na przykładzie sektora bankowości detalicznej.

Słowa kluczowe: wartość, relacje, klient, CRM

RELATIONAL CAPITAL AND CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF VALUE CREATION (WITH SPECIAL REFERENCE TO THE RETAIL BANKING SECTOR)

Summary
This article presents the categories of relational capital, as a factor in the creation of value of the modern enterprises. In particular, the role of relations on the level of the company – the customer, because success in today’s market reach those companies that successfully meet the needs and expectations of customers, being aware that they are generator company value. The article also discusses the concept of CRM as a tool to support sustainable development of effective relationships with customers. Completion of the content is the presentation of the popularity of CRM on the Polish market for example, the retail banking sector.

Keywords: The value, relationships, the customer, CRM