Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Krawczyk 637
Strony: 637-656
pdf pełen tekst

Streszczenie
Koncepcja User-Driven Innovation (UDI) opiera się na przekonaniu, że użytkownicy w drodze informowania o własnych preferencjach i potrzebach stymulują przedsiębiorstwa do ustosunkowania się do przedstawianych upodobań i podjęcia prób odpowiedzi na nie poprzez wdrożenie innowacji. Tym samym klienci, bezwiednie lub świadomie, uczestniczą w procesach tworzenia i wdrażania produktów i usług, które chcieliby nabyć, stanowiąc istotne źródło informacji dla podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa, w szczególności MSP. Powyższe potwierdzają przeprowadzone wśród polskich przedsiębiorstw badania Głównego Urzędu Statystycznego, a znaczenie zjawiska akcentuje Komisja Europejska.  Celem pracy uczyniono zaprezentowanie koncepcji UDI i wskazanie wpływu szeroko rozumianego konsumenta na wdrażanie przez przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, innowacji.

Słowa kluczowe: wpływ, klient, User-Driven Innovation

THE INFLUENCE OF THE CONSUMERS ON DEVELOPING INNOVATION BY ENTERPRISES ACCORDING TO USER-DRIVEN INNOVATION

Summary
UDI is based on belief that users, by informing about their own preferences and needs, stimulate enterprises to answer their expectations by implementing innovations. That means consumers, consciously or unconsciously, participate in the process of creating products and services, which they want to buy. In this term, users are important source of information about innovation possibilities and activities, which enterprises, especially SMEs, can undertake. Results of research made by Central Statistical Office through polish enterprises confirm above. European Commission also stressed the importance of users. The aim of this paper is to present background of an User-Driven Innovation (UDI) conception and show the infl uence of users and the way they participate in the process of implementation by enterprises, mainly SMEs, innovations.

Keywords: infl uence, consumers, User-Driven Innovation